mysql使用【附源码】_小卓卓的世界

1、 导入hellodb.sql生成数据库
(1) 在students表中,查询年龄大于25岁,且为男性的同学的名字和年龄

mysql> select * from students; +-------+---------------+-----+--------+---------+-----------+ | StuID | Name     | Age | Gender | ClassID | TeacherID | +-------+---------------+-----+--------+---------+-----------+ |   1 | Shi Zhongyu  | 22 | M   |    2 |     3 | |   2 | Shi Potian  | 22 | M   |    1 |     7 | |   3 | Xie Yanke   | 53 | M   |    2 |    16 | |   4 | Ding Dian   | 32 | M   |    4 |     4 | |   5 | Yu Yutong   | 26 | M   |    3 |     1 | |   6 | Shi Qing   | 46 | M   |    5 |   NULL | |   7 | Xi Ren    | 19 | F   |    3 |   NULL | |   8 | Lin Daiyu   | 17 | F   |    7 |   NULL | |   9 | Ren Yingying | 20 | F   |    6 |   NULL | |  10 | Yue Lingshan | 19 | F   |    3 |   NULL | |  11 | Yuan Chengzhi | 23 | M   |    6 |   NULL | |  12 | Wen Qingqing | 19 | F   |    1 |   NULL | |  13 | Tian Boguang | 33 | M   |    2 |   NULL | |  14 | Lu Wushuang  | 17 | F   |    3 |   NULL | |  15 | Duan Yu    | 19 | M   |    4 |   NULL | |  16 | Xu Zhu    | 21 | M   |    1 |   NULL | |  17 | Lin Chong   | 25 | M   |    4 |   NULL | |  18 | Hua Rong   | 23 | M   |    7 |   NULL | |  19 | Xue Baochai  | 18 | F   |    6 |   NULL | |  20 | Diao Chan   | 19 | F   |    7 |   NULL | |  21 | Huang Yueying | 22 | F   |    6 |   NULL | |  22 | Xiao Qiao   | 20 | F   |    1 |   NULL | |  23 | Ma Chao    | 23 | M   |    4 |   NULL | |  24 | Xu Xian    | 27 | M   |  NULL |   NULL | |  25 | Sun Dasheng  | 100 | M   |  NULL |   NULL | +-------+---------------+-----+--------+---------+-----------+ 25 rows in set (0.00 sec) mysql> select name,age from students where age > 25 and Gender='m'; +--------------+-----+ | name     | age | +--------------+-----+ | Xie Yanke  | 53 | | Ding Dian  | 32 | | Yu Yutong  | 26 | | Shi Qing   | 46 | | Tian Boguang | 33 | | Xu Xian   | 27 | | Sun Dasheng | 100 | +--------------+-----+ 7 rows in set (0.00 sec) 

(2) 以ClassID为分组依据,显示每组的平均年龄

mysql> SELECT classid,AVG(age) FROM students WHERE classid IS NOT NULL GROUP BY classid; +---------+----------+ | classid | AVG(age) | +---------+----------+ |    2 | 36.0000 | |    1 | 20.5000 | |    4 | 24.7500 | |    3 | 20.2500 | |    5 | 46.0000 | |    7 | 19.6667 | |    6 | 20.7500 | +---------+----------+ 7 rows in set (0.00 sec) 

(3) 显示第2题中平均年龄大于30的分组及平均年龄

mysql> select classid,AVG(age) as avgage from students where classid is not null group by classid having avgage > 30; +---------+---------+ | classid | avgage | +---------+---------+ |    2 | 36.0000 | |    5 | 46.0000 | +---------+---------+ 2 rows in set (0.01 sec)

(4) 显示以L开头的名字的同学的信息

mysql> SELECT * FROM students WHERE NAME LIKE 'l%'; +-------+-------------+-----+--------+---------+-----------+ | StuID | Name    | Age | Gender | ClassID | TeacherID | +-------+-------------+-----+--------+---------+-----------+ |   8 | Lin Daiyu  | 17 | F   |    7 |   NULL | |  14 | Lu Wushuang | 17 | F   |    3 |   NULL | |  17 | Lin Chong  | 25 | M   |    4 |   NULL | +-------+-------------+-----+--------+---------+-----------+ 3 rows in set (0.00 sec) 

2、数据库授权magedu用户,允许192.168.1.0/24网段可以连接mysql

mysql> create user 'magedu'@'192.168.1.%' identified by '123456'; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> grant all privileges on `hellodb`.* to 'magedu'@'192.168.1.%' identified by '123456'; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> flush privileges; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

本站由小牛团队全力维护,小牛十年了,大家已经步入中年 。本站源码全部经过团队成员测试并调试,价格可能比其它网站略贵几元钱,不解释!
小牛资源 » mysql使用【附源码】_小卓卓的世界

发表评论

全站资源亲测可用,价格略高几元,不解释

立即查看 了解详情